K.V.K.K Sözleşmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVK Kanunu) göre T.C. Marmara Üniversitesi sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.
Üniversitemiz ilanlarına başvuru yapan aday olarak ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
1- Veri Sorumlusu Hakkında
KVK Kanunu uyarınca üniversite olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz.
2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları
İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;
-Ad Soyad
-T.C. Kimlik Numarası
-Cep Telefon numarası
-eposta
-doğum tarihi
-başvurulan pozisyona göre istenen belgeler (Kimlik, diploma, askerlik belgesi, doçentlik belgesi, korsan yayın beyannamesi, hizmet belgesi, başvuru dilekçe, özgeçmiş, akademik değerlendirme ve puanlama formu adli sicil kaydı, sağlık kurulu raporu, fotoğraf, yabancı dil puanı, transkript, KPSS yerleştirme belgesi, yerleştirme belgesi, yayım dosyası, ALES sonuç belgesi, tecrübe durumunu gösterir belge, V.B. )
Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.
KVK Kanunu’nun 5/1. Maddesinde öngörülen; “Açık rızasının alınması”,
KVK Kanunu’nun 5/2. Maddesinde öngörülen;
f) “ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”
işleme şartına dayalı olarak,
Üniversite işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,
Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,
Başvuru incelenmesi neticesinde Üniversitemize nakil başvurusu yapan adayın açık rıza vermesi halinde ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması,
İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması,
Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Başvurunun değerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi,
Üniversitemizin personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; T.C. Marmara Üniversitesinin personel politikalarına uygun şekilde; faaliyetler yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini
amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.
3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması
KVK Kanunu’nun 8. Maddesi kişisel verilerin aktarılması kenar başlığını taşımakta olup, maddenin ikinci fıkrası gereğince Kanun’un 5/2. Ve 6/3. maddelerinde belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizin aktarılabilmesi mümkündür. Bu maddede belirlenen haller şunlardır:
Kişisel veriler yönünden:
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Belirttiğimiz nedenlerden birinin bulunmaması halinde ise kişisel verileriniz açık rızanız kapsamında aktarılması mümkün olacaktır.
İşbu aydınlatma metnine konu faaliyet kapsamında özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemekte olduğundan bu kişisel verileriniz aktarıma konu olmayacaktır.
Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla Üniversitemiz sunucularında depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.
Kişisel verileriniz;
Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza,
Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile üniversite tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere aktarılabilecektir.
Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.
4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan yöntem ve vasıtalarla her türlü fiziki ve elektronik ortamda özgeçmiş sunulması, kayıt formu doldurulması başvuruda yüklenen evraklar gibi otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilir.
5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.
Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İSTANBUL adresine iletebilirisiniz.
KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
T.C. Marmara Üniversitesi
Adres: T.C. Marmara Üniversitesi-İstanbul/Türkiye
Tel: 216 777 00 00
Faks: 216 777 00 01
E-Posta: personel@marmara.edu.tr